Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden:

* rechten en plichten inzake informatie en communicatie:
1. het algemeen informatierecht
2. het recht op eigen verzoek of vraag te worden gehoord

* adviesbevoegdheid:
1. facultatief advies
2. verplicht advies inzake:
-bepaling profiel directeur
-studieaanbod
-aangaan van samenwerkingsverbanden (bv. met CLB of scholengemeenschap)
-de vaststelling van het nascholingsbeleid
-beleid inzake experimenten en projecten
-opstapplaatsen en busbegeleiding in het kader van door de inrichtende machtaangeboden leerlingenvervoer

* overleg inzake:
1. het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:
-schoolreglement
-lijst van bijdragen die aan ouders worden gevraagd
-schoolwerkplan
-beleidsplan of beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de schoolen het CLB
2. elk onderwerp van beslissing inzake:
-jaarplanning van extra-muros en parascolaire activiteiten
-sommige infrastrucuurwerken
-vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren
-leraaren punten
-het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school De schoolraad wordt om de vier jaar gekozen en vergadert minimaal drie keer per schooljaar (in de leraarskamer). De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om aan de agenda toe te voegen.

De huidige raad bestaat uit:
Voorzitter:
-Sarah Feyaerts

Secretaris:
-Anja Verellen

De vertegenwoordigers van het personeel (pedagogische raad)
-Ann Branckaerts (directeur)
-Anja Verellen (kleuterleider)
-Hilde Branckaerts (onderwijzer)
-Marc Mertens (directeur)

De vertegenwoordigers van de ouders (ouderraad)
-Pieter Nicolaï
-Sarah Feyaerts
-Natasja Van Eyck

De vertegenwoordiger van het schoolbestuur
-Kris Gebruers (schepen van onderwijs)

 

De directeur en de schepen van onderwijs wonen de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.