Naar inhoud
Home » Onze school » Zorgbeleid

Zorgbeleid

Kinderen met uiteenlopende noden (zowel op cognitief als op sociaal/emotioneel vlak) dienen binnen de school zo goed mogelijk opgevangen en opgevolgd te worden. Het zorgbeleid op school is daarom van zeer groot belang!


Het schoolteam staat in voor de eerste zorg. Aangezien de leerkrachten dagelijks met hun leerlingen omgaan, kennen zij hun leerlingen en diens noden heel goed. Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen (ofwel van het kind zelf of via informatie van de ouders) en die aandacht hebben voor het individuele - en het groepsgebeuren in de klas. Als ultieme verantwoordelijke voor hun leerlingen, proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg aan elk kind te geven.
Als de leraar het zorgprobleem niet alleen aankan, dan moet zij/hij voor ondersteuning kunnen terugvallen op het zorgteam ( = directie, zorgcoördinator en eventueel CLB )

Als een probleem tijdens de les niet opgelost geraakt, is een specifieke aanpak nodig. In onderlinge samenspraak met de zorgcoördinator wordt dan hulp aangeboden via het zorgteam. De rol van het zorgteam is een ondersteunende rol op niveau van de leerlingen en leerkracht. Het specifieke probleem (noden en/of behoeften) wordt niet enkel besproken, maar er wordt ook naar oorzaken/oplossingen… gezocht. Samen worden er zorginterventies opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de noden van het kind. De leerkracht blijft in dit geheel wel de centrale figuur.

  

Naast kinderen die nood hebben aan remediëring en herhaling, schenken we ook aandacht aan kinderen voor wie de basisleerstof geen uitdaging meer biedt. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, kunnen deze ook op maat aangeboden krijgen via verrijkingsoefeningen in de klas of in kleine groepjes.

Ook is het van zéér groot belang dat de ouders hiervan steeds onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en dat er een nauwe betrokkenheid is, en dit door hen uit te nodigen op school voor een gesprek met zorgteam en leerkracht.

Naast het samen zoeken naar oplossingen voor zorgproblemen, volgt de zorgcoördinator ook het leerlingvolgsysteem op en het leesonderwijs van de jonge lezertjes.
Op deze manier waakt zij erover dat elk kind de gepaste zorg krijgt waarop het recht heeft, en dat er voldoende kort op de bal kan gespeeld worden.

Daarnaast ondersteunt zij het handelen van de leerkrachten via collegiale coaching, en helpt zij, naast het opvolgen van alle acties, ook mee bij het uitvoeren van de acties van de handelingsplannen.

De zorgcoördinator is ook de brugfiguur tussen de school en het CLB of andere externe diensten zoals logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra (RVC), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), …

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten, ouders en externe hulpverleners.

Zorgcoördinator : juf Ann Branckaerts
014/257456 ( tijdens de schooluren )
ann.branckaerts@dekriebel.eu